Naše stanovy

Občanské sdružení „Modré srdce“ – děti s autismem

Čl. 1  Název

Modré srdce (dále jen sdružení)

Čl. 2  Sídlo

Sdružení má své sídlo ve Velkém Poříčí  549 32, Na Škvárovně 520,

okres Náchod, Královéhradecký kraj

Čl. 3  Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nepolitickým a neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, má tedy právní subjektivitu, způsobilost vlastním jménem jednat i nabývat práv a povinností.

Čl. 4  Cíl činnosti sdružení

Sdružení se vytváří za účelem zajišťování osvěty a informovanosti o  životě dětí s autismem a za účelem pomoci těmto dětem a jejich rodičům. Je určeno pro  rodiče, pedagogy, laickou veřejnost i všechny, kteří mají zájem proniknout do jejich složitého světa  a jsou ochotni ulehčit jim orientaci a uplatnění v běžném životě.

Čl. 5  Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

    Zajišťování seminářů určených pro rodiče autistických dětí
    Zajišťování seminářů pro pedagogické pracovníky a lidi, kteří s autistickými dětmi pracují a věnují se jim
    Pomoc rodičům při získávání  informací na úseku sociální politiky a možnosti využití této oblasti při výchově dětí s autismem
    Organizování setkání rodičů za účelem předávání vzájemných zkušeností s výchovou autistických dětí

Čl.6  Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být svéprávný handicapovaný starší 18 let, zákonný zástupce handicapovaného, dále fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.

2. Člen sdružení má právo:

    účastnit se jednání členské schůze,
    volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
    předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
    podílet se na praktické činnosti sdružení.

3.Člen sdružení má povinnost:

    dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
    aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
    účastnit se některé z činností sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce,
    platit členské příspěvky, pokud jejich placení bylo stanoveno.

4. Členství ve sdružení zaniká:

    doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení
    úmrtím člena sdružení,
    zánikem sdružení,
    vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem, porušuje tyto stanovy.

5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení takovou osobu, kterou navrhne některý z členů. Jde o osobu, která se nějakou mírou podílela na činnosti sdružení nebo působila v souvislosti s ním. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, ledaže by mu nějaká práva přiznaly stanovy nebo rozhodnutí členské schůze.

6. Veškerá vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhnou do 3 měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. 7  Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří:

    členská schůze
    výbor

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

    schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,
    zvolila výbor sdružení, případně jej odvolala nebo řešila spory mezi jednotlivými osobami výboru,
    schválila rozpočet sdružení předpokládaný výborem,
    schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní uzávěrku za předešlý rok,
    určila, případně na návrh výboru schválila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
    zvolila čestné členy sdružení,
    rozhodla o zániku sdružení.

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit, dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

B. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2.Výbor sdružení má 3 členy. Skládá se z předsedy, místopředsedy a pokladníka, které volí členská schůze tajnou volbou na dobu 2 let. Podmínkou platného zvolení je skutečnost, že člen sdružení ke dni volby dovršil 18. rok věku.

Čl. 8  Územní jednotky sdružení

Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek je místně příslušným pro území celé České republiky.

Čl. 9  Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení.  Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

Čl. 10  Hospodaření sdružení

1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení  hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2.  K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.

3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů - jsou-li stanoveny, dary, dotace a vlastní příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíly sdružení.

4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

Čl. 11  Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci rozdělen rovným dílem mezi členy sdružení.

 

Předpověď počasí

Počasí Náchod - Slunečno.cz

Rychlý kontakt

Spolek Modré srdce, o.s.

Alexandra Křovinová

tel.: 776 654 710

alexandra.krovinova@seznam.cz

webový kontaktní formulář

IČ:  22741054

Bankovní spojení - ČSOB, a.s.

Poštovní spořitelna

č. ú. 252333522/0300

Charitativní bazar 2017

3.12.2017
8. ročník akce Stromek splněných přání

Celková suma  činí 89 208 korun a bude rozdělena na dvě půlky. Jednu obdrží Hospic Anežky České v Červeném Kostelci na nákup sanity, druhou dostane náchodský Stacionář Cesta.

Charitativni bazar 2017

více informací v AKTUALITY

Uložit

Uložit

Uložit

Jsme na facebooku